Infinity Cup

04 Jul 2020 12
04 Jul 2020 12
10:20
0
1
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.42
3.50
07:40
1
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.01
16.00
05:40
0
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.04
12.00
03 Jul 2020 12
03 Jul 2020 12
07:00
1
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.01
16.00
06:20
1
1
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.38
3.50
05:40
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.03
21.00
02 Jul 2020 12
02 Jul 2020 12
07:00
1
1
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.34
4.00
06:20
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.04
29.00
05:40
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.01
16.00
01 Jul 2020 12
01 Jul 2020 12
09:00
1
0
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.40
3.17
07:40
0
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.05
15.00
05:40
0
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.05
14.00
30 Jun 2020 12
30 Jun 2020 12
10:20
1
1
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.38
3.50
07:40
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.04
15.00
05:40
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.02
27.00
28 Jun 2020 12
28 Jun 2020 12
10:20
1
0
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.39
3.25
07:40
1
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.04
16.00
05:40
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.04
14.00
27 Jun 2020 12
27 Jun 2020 12
10:20
1
1
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.35
3.50
07:40
1
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.04
17.00
05:40
2
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.04
12.00
26 Jun 2020 12
26 Jun 2020 12
07:00
1
0
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.46
3.15
06:20
0
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.03
15.00
05:40
0
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.03
27.00
25 Jun 2020 12
25 Jun 2020 12
07:00
1
0
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.54
2.65
06:20
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.03
21.00
05:40
0
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.03
16.00
24 Jun 2020 12
24 Jun 2020 12
07:00
0
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.04
15.00
06:20
1
0
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.54
2.65
05:40
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.04
22.00
23 Jun 2020 12
23 Jun 2020 12
07:00
1
1
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.45
2.75
06:20
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.03
18.00
05:40
1
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.03
16.00
21 Jun 2020 12
21 Jun 2020 12
07:20
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.03
15.00
06:30
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.03
24.00
05:40
1
0
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.65
2.25
20 Jun 2020 12
20 Jun 2020 12
10:40
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.03
13.00
08:30
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.03
15.00
07:40
1
1
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.54
2.50
19 Jun 2020 12
19 Jun 2020 12
10:40
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.03
10.00
08:30
1
0
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.55
2.45
07:40
0
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.03
18.00
06:50
0
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.03
12.00
18 Jun 2020 12
18 Jun 2020 12
08:30
1
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.03
27.00
07:50
1
1
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.49
2.70
07:40
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.03
24.00
17 Jun 2020 12
17 Jun 2020 12
12:30
1
0
Edgar NazaretyanGevorg Isahakyan
1.08
31.00
11:40
1
0
Sargis IsahakyanGevorg Isahakyan
1.64
2.50
10:50
1
0
Edgar NazaretyanSargis Isahakyan
1.02
26.00
16 Jun 2020 12
16 Jun 2020 12
11:20
Rsyan SpartakSargis Isahakyan
1.15
5.20