BRCC

17 Agosto 2019 12
17 Agosto 2019 12
16:00
Keyd StarsProGaming
1.37
3.08
13 Agosto 2019 12
13 Agosto 2019 12
21:00
RED CanidsProGaming
1.26
3.64
12 Agosto 2019 12
12 Agosto 2019 12
21:00
Keyd StarsHavan Liberty
1.02
11.00
30 Julho 2019 12
30 Julho 2019 12
02:00
RED CanidsProGaming
1.40
3.35
01:00
Havan LibertyFalkol
1.59
2.78
00:00
Keyd StarsRensga eSports
1.05
9.20
24 Julho 2019 12
24 Julho 2019 12
02:00
FalkolRensga eSports
1.21
4.22
01:00
0
1
ProGamingKeyd Stars
2.62
1.46
00:00
Havan LibertyRED Canids
6.15
1.11
23 Julho 2019 12
23 Julho 2019 12
02:00
0
1
Rensga eSportsProGaming
7.50
1.08
01:00
FalkolRED Canids
6.60
1.10
00:00
1
0
Keyd StarsHavan Liberty
1.19
4.50
17 Julho 2019 12
17 Julho 2019 12
02:00
FalkolKeyd Stars
5.05
1.18
01:00
Rensga eSportsRED Canids
9.20
1.04
00:00
ProGamingHavan Liberty
1.38
3.45
16 Julho 2019 12
16 Julho 2019 12
02:00
0
1
RED CanidsKeyd Stars
1.52
2.70
01:00
0
1
Rensga eSportsHavan Liberty
4.90
1.18
00:00
ProGamingFalkol
1.30
3.44
10 Julho 2019 12
10 Julho 2019 12
02:00
ProGamingRED Canids
3.06
1.35
01:00
0
1
Rensga eSportsKeyd Stars
8.50
1.04
00:00
FalkolHavan Liberty
2.28
1.61
09 Julho 2019 12
09 Julho 2019 12
02:00
Keyd StarsProGaming
1.40
2.77
01:00
Rensga eSportsFalkol
3.65
1.26
00:00
RED CanidsHavan Liberty
1.11
6.15
03 Julho 2019 12
03 Julho 2019 12
02:00
FalkolRED Canids
5.35
1.13
01:00
ProGamingRensga eSports
1.15
4.96
00:00
Havan LibertyKeyd Stars
3.65
1.32
02 Julho 2019 12
02 Julho 2019 12
02:00
RED CanidsRensga eSports
1.06
7.90
01:00
Havan LibertyProGaming
2.00
1.75
00:00
Keyd StarsFalkol
1.17
4.54
26 Jun 2019 12
26 Jun 2019 12
01:55
Rensga eSportsHavan Liberty
4.33
1.31
01:00
Keyd StarsRED Canids
3.20
1.38
00:00
FalkolProGaming
2.25
1.72
25 Jun 2019 12
25 Jun 2019 12
02:00
Keyd StarsRensga eSports
1.10
6.60
01:00
Havan LibertyFalkol
1.90
1.83
00:00
RED CanidsProGaming
1.28
4.50
19 Jun 2019 12
19 Jun 2019 12
02:00
Havan LibertyRED Canids
6.15
1.14
01:00
ProGamingKeyd Stars
2.70
1.65
00:00
FalkolRensga eSports
1.44
3.25
18 Jun 2019 12
18 Jun 2019 12
02:00
Keyd StarsHavan Liberty
1.28
3.75
01:00
RED CanidsFalkol
1.14
5.50
00:00
Rensga eSportsProGaming
4.50
1.35
12 Jun 2019 12
12 Jun 2019 12
02:00
ProGamingHavan Liberty
2.17
1.70
01:00
Keyd StarsFalkol
1.33
3.65
11 Jun 2019 12
11 Jun 2019 12
02:00
FalkolProGaming
1.59
2.18
00:00
RED CanidsKeyd Stars
1.44
2.59
20 Apr 2019 12
20 Apr 2019 12
16:00
0
3
TeamOnepaiN Gaming
4.50
1.24
03 Apr 2019 12
03 Apr 2019 12
00:00
3
0
paiN GamingFalkol
1.04
9.20
02 Apr 2019 12
02 Apr 2019 12
00:00
RED CanidsTeamOne
1.05
8.20
19 Março 2019 12
19 Março 2019 12
01:00
0
1
FalkolRED Canids
4.35
1.21