Division 2

06 Jan. 2019 1X2
06 Jan. 2019 1X2
10:30
0
1
IranjavanKhosheh Talaei
3.90
3.18
1.95
10:30
2
1
Chooka TaleshCaspian Qazvin
1.68
3.54
5.50
10:30
3
2
Avalan KamyaranDamash Gilan
2.19
3.27
3.40
10:30
Sardar BukanFoolad Novin
2.15
3.15
3.30
10:30
1
2
Mes Novin KermanMoghavemat Tehran
3.00
3.28
2.30
10:30
4
2
Esteghlal AhvazShahrdari Hamedan
1.86
3.30
4.20
07 Jan. 2019 1X2
07 Jan. 2019 1X2
10:30
0
0
Naft OmidiyehPersepolis Ganaveh
2.44
3.21
2.77
10:30
0
3
Arman GoharNiroye Zamini
1.58
4.05
6.35
10:30
2
1
Shahrdari FumanShohada Babolsar
1.73
3.76
4.40
13 Jan. 2019 1X2
13 Jan. 2019 1X2
10:30
0
0
Foolad NovinIranjavan
1.56
4.09
6.06
10:30
2
2
Shahrdari BamMes Novin Kerman
1.45
4.76
6.64
10:30
2
0
Moghavemat TehranChooka Talesh
1.59
3.90
6.03
10:30
3
1
Caspian QazvinEsteghlal Ahvaz
1.68
3.80
5.20
10:30
0
1
Shahrdari HamedanSardar Bukan
1.80
3.66
4.54
14 Jan. 2019 1X2
14 Jan. 2019 1X2
10:30
3
1
Mes Shahr-e BabakSepehr Naghsh Jahan
3.85
3.15
1.80
10:30
4
0
Niroye ZaminiShahrdari Fuman
2.25
3.06
3.18
10:30
1
2
Shohada BabolsarNaft Omidiyeh
2.34
3.30
3.12
10:30
1
2
Esteghlal RamshirPas Hamedan
2.45
3.30
2.75
10:30
0
0
Besat KermanshahKheybar Khorramabad
1.83
3.38
4.30
10:30
3
1
Mes Shahr-e BabakArman Gohar
4.52
3.53
1.83
10:30
0
0
Persepolis GanavehNaft Gachsaran
2.60
3.28
2.65
21 Jan. 2019 1X2
21 Jan. 2019 1X2
10:30
2
1
Avalan KamyaranFoolad Novin
2.54
3.19
2.92
10:30
3
2
Esteghlal AhvazMoghavemat Tehran
3.65
3.32
2.11
10:30
0
1
Mes Novin KermanDamash Gilan
3.68
3.58
2.31
10:30
2
0
Chooka TaleshShahrdari Bam
2.54
3.19
2.92
10:30
0
2
Shahrdari HamedanCaspian Qazvin
2.37
3.19
3.19
22 Jan. 2019 1X2
22 Jan. 2019 1X2
10:30
1
1
Naft OmidiyehNiroye Zamini
2.10
3.53
3.60
10:30
0
1
Persepolis GanavehShohada Babolsar
1.81
3.52
4.72
10:30
1
0
Arman GoharBesat Kermanshah
1.73
3.76
5.50
10:30
1
1
Naft GachsaranPas Hamedan
2.23
3.21
3.50
10:30
1
0
Shahrdari FumanMes Shahr-e Babak
1.45
4.58
7.48
10:30
1
0
Kheybar KhorramabadShahrdari Bandar Abbas
2.70
3.41
2.76
28 Jan. 2019 1X2
28 Jan. 2019 1X2
10:30
0
0
Moghavemat TehranShahrdari Hamedan
1.69
3.67
5.37
10:30
0
0
Shahrdari BamEsteghlal Ahvaz
1.87
3.36
4.60
10:30
2
1
Caspian QazvinSardar Bukan
2.00
3.23
4.15
10:30
1
0
Khosheh TalaeiMes Novin Kerman
1.50
4.07
7.26
10:30
1
0
IranjavanAvalan Kamyaran
3.53
3.43
2.10
29 Jan. 2019 1X2
29 Jan. 2019 1X2
10:30
0
0
Shahrdari Bandar AbbasArman Gohar
2.41
3.19
3.11
10:30
2
0
Besat KermanshahShahrdari Fuman
2.55
3.19
2.90
10:30
0
0
Shohada BabolsarNaft Gachsaran
2.53
3.17
2.95
10:30
1
0
Niroye ZaminiPersepolis Ganaveh
1.88
3.23
4.85
10:30
0
0
Mes Shahr-e BabakNaft Omidiyeh
2.63
3.36
2.78
11:00
3
2
Esteghlal RamshirKheybar Khorramabad
2.79
2.99
2.79
04 Feb. 2019 1X2
04 Feb. 2019 1X2
10:30
1
2
Mes Novin KermanFoolad Novin
2.70
3.41
2.64
10:45
1
0
Shahrdari HamedanShahrdari Bam
2.50
3.46
2.77
10:45
1
1
Caspian QazvinMoghavemat Tehran
2.32
3.53
3.25
10:45
0
1
Chooka TaleshKhosheh Talaei
2.30
3.50
3.30
05 Feb. 2019 1X2
05 Feb. 2019 1X2
10:30
1
0
Arman GoharEsteghlal Ramshir
1.63
4.05
6.27
10:30
2
2
Shohada BabolsarNiroye Zamini
2.87
3.18
2.70
10:45
0
0
Shahrdari FumanShahrdari Bandar Abbas
2.65
3.20
2.78
10:45
0
0
Kheybar KhorramabadPas Hamedan
2.51
3.42
2.78
11:00
1
0
Persepolis GanavehMes Shahr-e Babak
1.88
3.49
4.31
11:00
0
0
Esteghlal AhvazDamash Gilan
3.36
3.72
2.59
12 Feb. 2019 1X2
12 Feb. 2019 1X2
10:30
1
0
Damash GilanChooka Talesh
1.65
3.72
6.10
18 Feb. 2019 1X2
18 Feb. 2019 1X2
10:30
1
0
Shahrdari BamCaspian Qazvin
2.24
3.10
3.70
11:00
3
0
Khosheh TalaeiEsteghlal Ahvaz
1.47
4.03
9.15
11:00
3
1
Moghavemat TehranSardar Bukan
1.75
3.84
4.79
11:30
3
3
IranjavanMes Novin Kerman
2.23
3.23
3.78
19 Feb. 2019 1X2
19 Feb. 2019 1X2
10:30
1
0
Besat KermanshahPersepolis Ganaveh
2.23
3.23
3.56
10:45
7
1
Mes Shahr-e BabakShohada Babolsar
1.36
5.69
8.20
10:45
1
1
Shahrdari Bandar AbbasNaft Omidiyeh
2.24
3.09
3.71
11:00
1
1
Pas HamedanArman Gohar
2.23
3.23
3.56
11:00
2
1
Damash GilanShahrdari Hamedan
1.58
3.64
7.90
11:15
0
1
Esteghlal RamshirShahrdari Fuman
2.11
3.23
3.89
11:15
1
0
Foolad NovinChooka Talesh
2.11
3.23
3.89
20 Feb. 2019 1X2
20 Feb. 2019 1X2
11:00
1
1
Niroye ZaminiNaft Gachsaran
2.23
3.07
3.94
25 Feb. 2019 1X2
25 Feb. 2019 1X2
11:15
Esteghlal AhvazFoolad Novin
2.94
3.44
2.50
26 Feb. 2019 1X2
26 Feb. 2019 1X2
11:00
3
0
Mes Novin KermanAvalan Kamyaran
2.30
3.37
5.27
11:15
0
0
Chooka TaleshIranjavan
1.50
4.20
7.29
11:15
0
2
Caspian QazvinDamash Gilan
3.10
3.23
2.51
11:15
1
0
Moghavemat TehranShahrdari Bam
1.60
3.74
6.70
11:15
0
1
Shahrdari HamedanKhosheh Talaei
4.36
3.52
1.90
27 Feb. 2019 1X2
27 Feb. 2019 1X2
11:00
2
2
Shohada BabolsarBesat Kermanshah
2.12
3.22
4.10
11:15
4
0
Naft GachsaranKheybar Khorramabad
1.57
3.95
6.68
11:15
4
1
Niroye ZaminiMes Shahr-e Babak
1.42
4.20
10.30
11:30
0
0
Persepolis GanavehShahrdari Bandar Abbas
2.00
3.23
4.34
05 Mär. 2019 1X2
05 Mär. 2019 1X2
11:00
4
3
Shahrdari BamSardar Bukan
1.84
3.78
5.00
11:15
1
1
Avalan KamyaranChooka Talesh
1.76
3.55
5.30
11:15
0
0
Khosheh TalaeiCaspian Qazvin
1.45
4.52
8.63
11:15
2
0
Damash GilanMoghavemat Tehran
1.90
3.52
4.36
11:30
0
1
Foolad NovinShahrdari Hamedan
1.48
4.18
8.52
11:30
3
0
IranjavanEsteghlal Ahvaz
2.60
3.33
3.11
06 Mär. 2019 1X2
06 Mär. 2019 1X2
11:00
Shahrdari Bandar AbbasShohada Babolsar
1.76
3.49
5.36
11:00
1
1
Mes Shahr-e BabakNaft Gachsaran
2.95
3.23
2.56
11:15
2
1
Pas HamedanNaft Omidiyeh
1.60
3.96
6.12
11:15
1
1
Kheybar KhorramabadArman Gohar
2.56
3.23
2.95
11:15
1
3
Besat KermanshahNiroye Zamini
2.39
3.21
3.21
11:30
2
0
Esteghlal RamshirPersepolis Ganaveh
1.89
3.50
4.41
12 Mär. 2019 1X2
12 Mär. 2019 1X2
11:00
0
0
Shahrdari BamDamash Gilan
2.60
3.23
3.00
11:15
1
0
Shahrdari HamedanIranjavan
2.11
3.23
3.89
11:15
0
2
Caspian QazvinFoolad Novin
2.23
3.18
3.60
11:15
0
1
Moghavemat TehranKhosheh Talaei
2.74
3.23
2.81
11:30
3
1
Esteghlal AhvazAvalan Kamyaran
2.67
3.78
3.28
13 Mär. 2019 1X2
13 Mär. 2019 1X2
11:00
0
0
Shohada BabolsarEsteghlal Ramshir
2.52
3.23
3.00
11:00
3
1
Mes Shahr-e BabakBesat Kermanshah
2.11
3.23
3.89
11:15
3
1
Naft GachsaranArman Gohar
1.90
3.37
4.61
11:15
1
0
Niroye ZaminiShahrdari Bandar Abbas
1.69
3.78
5.45
11:30
Persepolis GanavehPas Hamedan
3.21
3.21
2.39
18 Mär. 2019 1X2
18 Mär. 2019 1X2
11:30
Esteghlal AhvazFoolad Novin
5.39
3.63
1.76
31 Mär. 2019 1X2
31 Mär. 2019 1X2
11:30
0
2
Shahrdari Bandar AbbasMes Shahr-e Babak
1.88
3.47
5.24
11:30
0
2
Esteghlal RamshirNiroye Zamini
3.20
3.23
2.50
04 Apr 2019 1X2
04 Apr 2019 1X2
10:30
1
0
Avalan KamyaranShahrdari Hamedan
1.76
3.61
5.00
10:30
1
3
Besat KermanshahNaft Gachsaran
2.45
3.27
3.20
05 Apr 2019 1X2
05 Apr 2019 1X2
11:30
3
2
Kheybar KhorramabadNaft Omidiyeh
1.87
30.00
80.00
11:30
3
0
Pas HamedanShohada Babolsar
1.25
6.22
13.00
09 Apr 2019 1X2
09 Apr 2019 1X2
11:45
2
1
Moghavemat TehranIranjavan
1.64
3.63
6.00
11:45
0
1
Shahrdari BamFoolad Novin
2.55
3.38
2.95
11:45
1
0
Esteghlal AhvazMes Novin Kerman
1.87
3.45
4.26
11:45
2
0
Damash GilanKhosheh Talaei
2.55
3.21
3.46
11:45
0
1
Caspian QazvinAvalan Kamyaran
2.25
3.29
3.61
11 Apr 2019 1X2
11 Apr 2019 1X2
10:45
3
0
Naft GachsaranShahrdari Fuman
1.37
4.59
8.86
10:45
0
1
Mes Shahr-e BabakEsteghlal Ramshir
1.65
3.72
5.40
10:45
1
1
Niroye ZaminiPas Hamedan
2.08
3.49
3.75
10:45
0
1
Besat KermanshahShahrdari Bandar Abbas
1.85
3.58
6.25
10:45
4
3
Persepolis GanavehKheybar Khorramabad
2.19
3.56
3.70
17 Apr 2019 1X2
17 Apr 2019 1X2
11:45
3
1
Mes Novin KermanShahrdari Hamedan
2.09
3.38
3.62
11:45
1
2
IranjavanShahrdari Bam
2.35
3.44
3.36
11:45
2
1
Khosheh TalaeiSardar Bukan
1.40
4.59
11.00
11:45
2
0
Foolad NovinDamash Gilan
2.05
3.40
3.83
11:45
5
1
Chooka TaleshEsteghlal Ahvaz
1.72
3.76
5.80
18 Apr 2019 1X2
18 Apr 2019 1X2
11:45
1
0
Arman GoharPersepolis Ganaveh
1.30
4.98
17.00
11:45
2
2
Pas HamedanMes Shahr-e Babak
1.30
5.52
11.00
11:45
3
0
Shahrdari FumanNaft Omidiyeh
1.87
3.45
4.26
11:45
2
3
Shahrdari Bandar AbbasNaft Gachsaran
2.24
3.26
3.26
11:45
3
0
Esteghlal RamshirBesat Kermanshah
1.49
4.05
7.10
11:45
2
3
Kheybar KhorramabadShohada Babolsar
1.33
5.53
9.00