Pokal

31 Jan. 2020 1X2
31 Jan. 2020 1X2
09:00
HosilotLokomotiv Pamir
2.40
3.50
2.42
06 Feb. 2020 1X2
06 Feb. 2020 1X2
06:00
CSKA Pamir DushanbeVahdat
1.01
26.00
37.00
09:00
Regar-TadazFC Dushanbe 83
1.07
10.00
18.00
09 Feb. 2020 1X2
09 Feb. 2020 1X2
14:00
0
0
CSKA Pamir DushanbeRegar-Tadaz
2.60
3.10
2.47
23 Feb. 2020 1X2
23 Feb. 2020 1X2
06:00
Mahallai 83Hosilot
2.45
3.30
2.50
06:00
FC Dushanbe 83Hosilot
2.57
3.42
2.05
10:00
Khatlon BokhtarEskhata
1.93
3.50
3.22
24 Feb. 2020 1X2
24 Feb. 2020 1X2
06:00
FK IstaravshanLokomotiv Pamir
2.28
3.74
2.50
09:00
RavshanCSKA Pamir Dushanbe
2.75
4.02
2.01
25 Feb. 2020 1X2
25 Feb. 2020 1X2
06:00
FC Dushanbe 83Khatlon Bokhtar
3.74
3.74
1.87
10:00
HosilotEskhata
1.50
4.08
5.00
01 März 2020 1X2
01 März 2020 1X2
06:00
FC Dushanbe 83CSKA Pamir Dushanbe
2.86
3.22
2.22
15 März 2020 1X2
15 März 2020 1X2
05:30
FC IstiklolFK Istaravshan
11.00
9.00
1.13
07 Jul. 2020 1X2
07 Jul. 2020 1X2
12:00
3
2
RavshanHulbuk
1.56
4.38
4.95
12:00
6
1
RavshanShohmansur
1.73
4.35
4.15
12:00
2
1
SarojkamarPanjshir
2.02
4.00
3.00
12:00
2
2
VahdatBarkchi Gissar
1.70
4.00
4.00
08 Jul. 2020 1X2
08 Jul. 2020 1X2
12:00
1
3
HosilotMohir Yovon
2.20
3.50
2.70
12:00
1
4
FK IsfaraEskhata
6.50
5.50
1.29