SuperEttan

04 Jan 2020 12
04 Jan 2020 12
14:00
NorrortHogsbo Basket
2.42
1.56
11 Jan 2020 12
11 Jan 2020 12
14:30
83
79
Hogsbo BasketTrelleborg
1.05
8.70
15:00
NorrortIK Eos
2.15
1.66
12 Jan 2020 12
12 Jan 2020 12
14:00
FryshusetIK Eos
1.54
2.50
17:00
81
93
AIK BasketAlvik
1.47
2.60
18 Jan 2020 12
18 Jan 2020 12
16:00
HelsingborgFryshuset
9.50
1.03
19 Jan 2020 12
19 Jan 2020 12
14:00
78
73
AlvikAIK Basket
1.36
3.01
22 Jan 2020 12
22 Jan 2020 12
18:00
73
90
HelsingborgTrelleborg
2.97
1.42
18:00
81
71
FryshusetNorrort
1.18
5.50
25 Jan 2020 12
25 Jan 2020 12
14:00
90
83
AlvikHogsbo Basket
2.14
1.69
29 Jan 2020 12
29 Jan 2020 12
17:00
79
70
FryshusetAIK Basket
1.10
7.50
18:00
78
121
HelsingborgIK Eos
5.50
1.14
18:00
84
85
AlvikNorrort
1.50
2.71
02 Feb 2020 12
02 Feb 2020 12
14:00
81
84
FryshusetHogsbo Basket
1.22
4.10
09 Feb 2020 12
09 Feb 2020 12
14:00
96
95
FryshusetAlvik
1.44
2.68
15:00
105
92
TrelleborgHelsingborg
1.10
6.35
15 Feb 2020 12
15 Feb 2020 12
13:00
83
102
HelsingborgHogsbo Basket
15.00
1.02
13:30
97
90
IK EosAIK Basket
1.26
3.70
16 Feb 2020 12
16 Feb 2020 12
13:00
87
97
HelsingborgAIK Basket
4.64
1.20