Division 2

06 Jan 2019 1X2
06 Jan 2019 1X2
10:30
1
2
Mes Novin KermanMoghavemat Tehran
3.00
3.28
2.30
10:30
0
1
IranjavanKhosheh Talaei
3.90
3.18
1.95
10:30
2
1
Chooka TaleshCaspian Qazvin
1.68
3.54
5.50
10:30
4
2
Esteghlal AhvazShahrdari Hamedan
1.86
3.30
4.20
10:30
Sardar BukanFoolad Novin
2.16
3.15
3.30
10:30
3
2
Avalan KamyaranDamash Gilan
2.19
3.27
3.40
07 Jan 2019 1X2
07 Jan 2019 1X2
10:30
0
3
Arman GoharNiroye Zamini
1.58
4.05
6.35
10:30
0
0
Naft OmidiyehPersepolis Ganaveh
2.44
3.21
2.77
10:30
2
1
Shahrdari FumanShohada Babolsar
1.73
3.76
4.40
13 Jan 2019 1X2
13 Jan 2019 1X2
10:30
0
0
Foolad NovinIranjavan
1.56
4.09
6.06
10:30
3
1
Caspian QazvinEsteghlal Ahvaz
1.68
3.80
5.20
10:30
2
2
Shahrdari BamMes Novin Kerman
1.45
4.76
6.64
10:30
0
1
Shahrdari HamedanSardar Bukan
1.80
3.66
4.54
10:30
2
0
Moghavemat TehranChooka Talesh
1.59
3.90
6.03
14 Jan 2019 1X2
14 Jan 2019 1X2
10:30
1
2
Shohada BabolsarNaft Omidiyeh
2.34
3.30
3.12
10:30
4
0
Niroye ZaminiShahrdari Fuman
2.27
3.06
3.22
10:30
3
1
Mes Shahr-e BabakSepehr Naghsh Jahan
3.85
3.15
1.80
10:30
0
0
Persepolis GanavehNaft Gachsaran
2.60
3.28
2.67
10:30
3
1
Mes Shahr-e BabakArman Gohar
4.52
3.53
1.83
10:30
0
0
Besat KermanshahKheybar Khorramabad
1.83
3.38
4.30
10:30
1
2
Esteghlal RamshirPas Hamedan
2.46
3.30
2.75
21 Jan 2019 1X2
21 Jan 2019 1X2
10:30
3
2
Esteghlal AhvazMoghavemat Tehran
3.65
3.32
2.11
10:30
0
1
Mes Novin KermanDamash Gilan
3.68
3.58
2.31
10:30
2
0
Chooka TaleshShahrdari Bam
2.54
3.19
2.92
10:30
0
2
Shahrdari HamedanCaspian Qazvin
2.37
3.19
3.19
10:30
2
1
Avalan KamyaranFoolad Novin
2.54
3.19
2.92
22 Jan 2019 1X2
22 Jan 2019 1X2
10:30
0
1
Persepolis GanavehShohada Babolsar
1.81
3.52
4.72
10:30
1
0
Shahrdari FumanMes Shahr-e Babak
1.45
4.58
7.48
10:30
1
1
Naft GachsaranPas Hamedan
2.23
3.21
3.50
10:30
1
0
Arman GoharBesat Kermanshah
1.73
3.76
5.50
10:30
1
0
Kheybar KhorramabadShahrdari Bandar Abbas
2.70
3.41
2.76
10:30
1
1
Naft OmidiyehNiroye Zamini
2.10
3.53
3.60
28 Jan 2019 1X2
28 Jan 2019 1X2
10:30
0
0
Shahrdari BamEsteghlal Ahvaz
1.87
3.36
4.60
10:30
1
0
Khosheh TalaeiMes Novin Kerman
1.50
4.07
7.26
10:30
1
0
IranjavanAvalan Kamyaran
3.53
3.43
2.10
10:30
2
1
Caspian QazvinSardar Bukan
2.00
3.23
4.15
10:30
0
0
Moghavemat TehranShahrdari Hamedan
1.69
3.67
5.37
29 Jan 2019 1X2
29 Jan 2019 1X2
10:30
2
0
Besat KermanshahShahrdari Fuman
2.55
3.19
2.90
10:30
1
0
Niroye ZaminiPersepolis Ganaveh
1.88
3.23
4.85
10:30
0
0
Shahrdari Bandar AbbasArman Gohar
2.41
3.19
3.11
10:30
0
0
Mes Shahr-e BabakNaft Omidiyeh
2.63
3.36
2.78
10:30
0
0
Shohada BabolsarNaft Gachsaran
2.53
3.17
2.95
11:00
3
2
Esteghlal RamshirKheybar Khorramabad
2.79
2.99
2.79
04 Feb 2019 1X2
04 Feb 2019 1X2
10:30
1
2
Mes Novin KermanFoolad Novin
2.70
3.41
2.64
10:45
1
0
Shahrdari HamedanShahrdari Bam
2.50
3.46
2.77
10:45
1
1
Caspian QazvinMoghavemat Tehran
2.32
3.54
3.25
10:45
0
1
Chooka TaleshKhosheh Talaei
2.30
3.80
3.30
05 Feb 2019 1X2
05 Feb 2019 1X2
10:30
2
2
Shohada BabolsarNiroye Zamini
2.87
3.18
2.70
10:30
1
0
Arman GoharEsteghlal Ramshir
1.63
4.05
6.27
10:45
0
0
Kheybar KhorramabadPas Hamedan
2.51
3.42
2.78