Division 2

12 Jan 2020 1X2
12 Jan 2020 1X2
10:30
Shahrdari HamedanCaspian Qazvin
1.57
3.68
6.60
10:30
2
0
Hafari AhvazShahrdari Mahshahr
2.64
3.06
2.63
10:30
1
0
Shahrdari AstaraMes Novin Kerman
1.67
3.58
5.25
10:30
Milad MehrFoolad Novin
2.60
3.14
2.63
10:30
Shahid GhandiShahrdari Fuman
1.36
4.68
9.30
10:30
1
1
Persepolis GanavehAvalan Kamyaran
2.31
3.10
3.20
10:30
2
2
Shahrdari Bandar AbbasPas Hamedan
2.65
3.12
2.58
10:30
Kheybar KhorramabadAtrak Bojnourd
1.73
3.46
5.30
10:30
Arvand KhorramshahrEsteghlal Molasani
3.72
3.28
1.95
10:30
1
1
Shahrdari BamChooka Talesh
2.66
3.02
2.65
13 Jan 2020 1X2
13 Jan 2020 1X2
10:30
0
0
Besat KermanshahNaft Omidiyeh
2.22
3.00
3.40
10:30
Sardar BukanIranjavan
2.51
3.00
3.00
10:30
1
1
Mes Shahr-e BabakShohada Razakan
2.26
3.08
3.44
19 Jan 2020 1X2
19 Jan 2020 1X2
10:30
Persepolis GanavehShahid Ghandi
2.90
2.95
2.49
10:30
2
2
Atrak BojnourdMilad Mehr
1.93
3.56
4.16
10:30
1
0
Avalan KamyaranCaspian Qazvin
1.66
3.54
5.00
10:30
Foolad NovinArvand Khorramshahr
1.23
5.75
13.00
10:30
0
0
Esteghlal MolasaniShahrdari Astara
1.59
3.80
5.50
20 Jan 2020 1X2
20 Jan 2020 1X2
10:00
1
0
Mes Novin KermanShahrdari Hamedan
2.90
2.80
2.60
10:30
Pas HamedanIranjavan
2.10
3.15
3.52
10:30
1
3
Shahrdari FumanKheybar Khorramabad
8.50
4.20
1.50
10:30
0
0
Naft OmidiyehHafari Ahvaz
2.38
3.04
3.03
10:30
1
0
Chooka TaleshShohada Babolsar
1.60
3.86
6.50
10:30
1
1
Naft GachsaranBesat Kermanshah
1.80
3.58
4.80
10:30
1
0
Shahrdari MahshahrMes Shahr-e Babak
2.50
2.90
3.11
10:30
2
1
Shahrdari Bandar AbbasShahrdari Bam
2.88
2.99
2.55
22 Jan 2020 1X2
22 Jan 2020 1X2
10:30
2
0
Shohada RazakanSardar Bukan
2.32
3.00
3.10
26 Jan 2020 1X2
26 Jan 2020 1X2
10:30
1
1
Shahrdari AstaraFoolad Novin
1.69
3.62
4.75
10:30
2
0
Kheybar KhorramabadPersepolis Ganaveh
1.26
5.30
10.00
10:30
0
0
Shahid GhandiAvalan Kamyaran
1.30
5.00
11.00
10:30
3
1
Milad MehrShahrdari Fuman
1.27
5.50
10.00
27 Jan 2020 1X2
27 Jan 2020 1X2
10:30
1
1
Besat KermanshahChooka Talesh
3.00
2.88
2.57
10:30
1
0
Caspian QazvinMes Novin Kerman
4.80
3.20
2.05
10:30
4
0
Shohada BabolsarShahrdari Bandar Abbas
1.83
3.30
4.50
10:30
0
0
Shahrdari BamPas Hamedan
2.66
3.00
2.75
10:30
2
2
IranjavanShohada Razakan
1.98
3.10
4.30
10:30
0
1
Shahrdari HamedanEsteghlal Molasani
2.50
2.99
2.85
10:30
1
0
Mes Shahr-e BabakNaft Omidiyeh
1.71
3.42
5.50
10:30
2
0
Hafari AhvazNaft Gachsaran
2.66
3.00
2.70
02 Feb 2020 1X2
02 Feb 2020 1X2
10:30
Shahrdari FumanArvand Khorramshahr
2.00
3.28
3.70
10:30
1
0
Foolad NovinShahrdari Hamedan
1.81
3.40
4.50
10:30
0
2
Atrak BojnourdShahrdari Astara
2.56
2.94
2.90
10:30
3
2
Esteghlal MolasaniCaspian Qazvin
1.21
5.60
17.00
10:30
2
2
Persepolis GanavehMilad Mehr
2.05
3.10
3.75
10:30
1
0
Shahid GhandiKheybar Khorramabad
1.84
3.30
4.90
03 Feb 2020 1X2
03 Feb 2020 1X2
10:30
2
0
Chooka TaleshHafari Ahvaz
1.39
4.20
9.00
10:30
2
1
Pas HamedanShohada Razakan
1.52
3.72
6.15
10:30
2
1
Naft OmidiyehSardar Bukan
2.70
3.00
2.72
10:30
0
0
Naft GachsaranMes Shahr-e Babak
1.86
3.25
4.26
10:30
Shahrdari BamShohada Babolsar
1.87
3.25
4.26