Brasil Premier League

09 Sep 2019 12
09 Sep 2019 12
01:00
FalkolRUFUS
1.66
2.55
06 Sep 2019 12
06 Sep 2019 12
22:00
SantosFalkol
2.14
1.68
02 Sep 2019 12
02 Sep 2019 12
22:00
FalkolBulldozer
1.90
2.13
30 Aug 2019 12
30 Aug 2019 12
23:00
SantosRUFUS
2.17
1.71
27 Aug 2019 12
27 Aug 2019 12
19:00
IsurusRUFUS
1.23
4.90
26 Aug 2019 12
26 Aug 2019 12
23:00
BulldozerSantos
1.81
2.85
19 Aug 2019 12
19 Aug 2019 12
22:00
BulldozerRED Canids
1.67
2.07
13 Apr 2019 12
13 Apr 2019 12
00:30
BulldozerNeverest eSports
1.54
2.40
12 Apr 2019 12
12 Apr 2019 12
23:00
BulldozerNeverest eSports
1.50
2.40
21:45
2
1
BulldozerNeverest eSports
1.54
2.50
07 Feb 2019 12
07 Feb 2019 12
23:00
ImperialSharks
2.05
1.65
20:30
paiN GamingDETONA
1.87
1.87