Telia League

17 Nov 2019 12
17 Nov 2019 12
14:30
NordavindRiddle
1.05
8.50
15 Nov 2019 12
15 Nov 2019 12
19:45
Helsinki REDSHAVU
5.00
1.18
14:00
2
0
HAVUKOVA Esports
1.11
7.00
10:30
0
2
SuperJymyHelsinki REDS
1.28
4.00
08 Nov 2019 12
08 Nov 2019 12
21:00
16
11
SuperJymyKOVA Esports
1.52
2.40
05 Nov 2019 12
05 Nov 2019 12
18:00
HAVUMenaceGG
1.14
4.90
17:00
ajuriHelsinki REDS
3.45
1.26
01 Nov 2019 12
01 Nov 2019 12
21:00
VETOHelsinki REDS
4.90
1.14
31 Oct 2019 12
31 Oct 2019 12
18:00
SuperJymyHelsinki REDS
1.17
4.25
16:00
SuperJymyMenaceGG
1.22
3.70
22 Oct 2019 12
22 Oct 2019 12
17:00
HAVUajuri
1.19
4.15
15:00
KOVA EsportsHAVU
3.45
1.26
07 Jun 2019 12
07 Jun 2019 12
18:00
0
2
SuperJymyENCE eSports
9.50
1.07
05 Jun 2019 12
05 Jun 2019 12
17:00
ENCE eSportsKOVA Esports
1.05
12.00
31 May 2019 12
31 May 2019 12
17:00
Helsinki REDSKOVA Esports
2.55
1.87
28 May 2019 12
28 May 2019 12
19:00
ajuriVETO
2.50
1.51
18:00
1
0
MenaceGGCosa Nostra
1.36
3.05
17:00
0
1
Helsinki REDSKOVA Esports
2.75
1.63