Women League

05 Jan 2019 1X2
05 Jan 2019 1X2
10:00
ESF Amizour WomenRelizane Women
6.05
4.60
1.42
10:00
1
0
ASEAC WomenMO Bejaia Women
1.10
9.00
18.00
10:00
AS Intissar Oran WomenMZ Biskra Women
2.89
4.02
2.19
11 Jan 2019 1X2
11 Jan 2019 1X2
10:00
3
0
Relizane WomenCF Akbou Women
1.83
3.89
4.05
10:00
1
2
JF Khroub WomenCS Constantine Women
3.84
4.34
1.80
10:00
3
1
MO Bejaia WomenAS Intissar Oran Women
1.30
5.45
10.50
10:00
0
0
AS Surete Nationale WomenASEAC Women
1.24
7.50
9.27
10:00
6
1
MZ Biskra WomenTouggourt Women
1.09
14.00
34.00
15 Jan 2019 1X2
15 Jan 2019 1X2
10:00
2
0
JF Khroub WomenESF Amizour Women
1.51
6.07
4.61
10:00
0
1
Relizane WomenAS Surete Nationale Women
4.04
4.54
1.72
10:00
CF Akbou WomenTouggourt Women
1.01
32.00
41.00
11:00
3
0
ASEAC WomenAS Intissar Oran Women
1.07
14.00
23.00
18 Jan 2019 1X2
18 Jan 2019 1X2
10:00
MO Bejaia WomenAS Surete Nationale Women
22.00
12.50
1.08
10:00
AS Intissar Oran WomenJF Khroub Women
19.00
8.37
1.14
10:00
CS Constantine WomenRelizane Women
2.06
3.67
3.43
10:00
ASEAC WomenMZ Biskra Women
1.34
5.59
7.88
25 Jan 2019 1X2
25 Jan 2019 1X2
10:00
1
0
Relizane WomenTouggourt Women
1.03
22.00
39.00
10:00
1
0
MZ Biskra WomenMO Bejaia Women
1.80
4.05
4.05
10:00
JF Khroub WomenASEAC Women
2.21
3.52
3.19
10:00
AS Surete Nationale WomenESF Amizour Women
1.04
16.00
33.00
01 Feb 2019 1X2
01 Feb 2019 1X2
07:30
0
0
MZ Biskra WomenAS Surete Nationale Women
39.00
22.00
1.02
10:00
AS Intissar Oran WomenRelizane Women
30.00
22.00
1.03
10:00
MO Bejaia WomenJF Khroub Women
4.71
4.12
1.68
10:00
CS Constantine WomenESF Amizour Women
1.11
10.10
19.00
08 Feb 2019 1X2
08 Feb 2019 1X2
10:00
1
0
Relizane WomenASEAC Women
1.51
4.68
6.17
10:00
3
1
ESF Amizour WomenTouggourt Women
1.03
23.00
46.00
10:00
1
1
JF Khroub WomenMZ Biskra Women
1.46
4.99
6.14
10:00
1
1
AS Surete Nationale WomenCS Constantine Women
1.68
4.08
4.73
22 Feb 2019 1X2
22 Feb 2019 1X2
10:00
0
1
JF Khroub WomenAS Surete Nationale Women
6.77
5.38
1.42
10:00
1
2
MO Bejaia WomenRelizane Women
15.00
7.51
1.19
10:00
2
3
AS Intissar Oran WomenESF Amizour Women
9.05
5.37
1.35
10:00
1
1
ASEAC WomenCF Akbou Women
1.70
4.43
4.43
09 Mar 2019 1X2
09 Mar 2019 1X2
10:00
CF Akbou WomenMO Bejaia Women
1.47
5.07
6.24
11 Mar 2019 1X2
11 Mar 2019 1X2
11:00
2
0
CS Constantine WomenAS Intissar Oran Women
1.03
24.00
43.00
11:00
1
1
ESF Amizour WomenASEAC Women
8.10
6.91
1.30
23 Mar 2019 1X2
23 Mar 2019 1X2
09:00
ASEAC WomenCS Constantine Women
4.29
3.74
1.79
10:00
JF Khroub WomenRelizane Women
4.22
4.22
1.71
10:00
MO Bejaia WomenESF Amizour Women
3.61
3.61
1.98
10:00
AS Intissar Oran WomenTouggourt Women
1.62
4.50
4.50
11 Apr 2019 1X2
11 Apr 2019 1X2
12:00
2
0
AS Surete Nationale WomenCF Akbou Women
1.10
9.75
22.00
13 Apr 2019 1X2
13 Apr 2019 1X2
10:00
CS Constantine WomenMO Bejaia Women
1.23
7.33
9.05
16 Apr 2019 1X2
16 Apr 2019 1X2
10:00
4
0
Relizane WomenESF Amizour Women
1.23
6.73
10.20
10:00
1
0
MO Bejaia WomenASEAC Women
6.35
5.23
1.41
19 Apr 2019 1X2
19 Apr 2019 1X2
09:00
CF Akbou WomenRelizane Women
4.28
4.07
1.72
09:00
CS Constantine WomenJF Khroub Women
1.63
4.02
5.11
09:00
ASEAC WomenAS Surete Nationale Women
7.21
4.76
1.41
12 Oct 2019 1X2
12 Oct 2019 1X2
10:00
JF Khroub WomenAS Oran Centre Women
1.28
4.95
9.10
10:00
AS Intissar Oran WomenCS Constantine Women
16.00
8.60
1.11
10:00
ASEAC WomenRelizane Women
3.40
3.70
1.89
10:00
ESF Amizour WomenCF Akbou Women
2.45
3.62
2.45