Division 2

19 Feb 2019 1X2
19 Feb 2019 1X2
10:45Mes Shahr-e BabakShohada Babolsar
2.26
3.01
3.00
10:45Shahrdari Bandar AbbasNaft Omidiyeh
2.12
2.90
3.40
11:00Damash GilanShahrdari Hamedan
1.51
3.25
7.00
11:00Pas HamedanArman Gohar
2.12
3.00
3.30
11:00Besat KermanshahPersepolis Ganaveh
2.12
3.00
3.30
11:15Esteghlal RamshirShahrdari Fuman
2.02
3.00
3.60
11:15Foolad NovinChooka Talesh
2.02
3.00
3.60